Cẩu thủy lực mini 2000kg

Cẩu móc động cơ 2000kg

Cẩu thủy lực mini bằng tay 2000kg